arrow-1C1361DAD-F704-4920-A024-790A481A4F4Carrow-circle-up6D6D6EC9-3E39-4DB3-9F0C-7E64D0C3624314E31309-1854-407F-9897-313A6CA0562397798E16-F14A-489F-B279-D424B5F6B426AB7E5984-75AB-4A59-9642-75DD5BBED24A50C8B378-1E90-4619-935A-5731F30CAA86B18CD9A8-D166-4985-9141-9060AB95896609A86D54-7C61-4534-A1F6-4A82A3C58CD1F058EF92-5EB0-4E8A-8E25-F70855407552388ABBF9-902A-4189-A15E-B2536E8CD8FB0202A04D-C9F6-47AA-8CB2-6504111B0CA7DCDCA919-A347-471F-827D-7A5433C9B4FF689CFBCF-B8AD-4758-8415-529FD72956704CD29D6D-6C39-4571-B826-102E7F240F2C

Års- och
hållbarhetsredovisning
2016

Sammanfattad onlineversion

För 2016 redovisas finansiell och icke-finansiell information i en gemensam års- och hållbarhetsredovisning, en rapport som speglar BillerudKorsnäs mission – att utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Onlineversionen är en sammanfattande version av årets redovisning.

BillerudKorsnäs
– utmanar konventionella förpackningar
för en hållbar framtid

BillerudKorsnäs erbjuder den globala förpackningsmarknaden världsledande material av papper och kartong samt smarta lösningar för optimala och hållbara förpackningar.

Läs mer

Avsnitt

Avsnitt 1

2016 i korthet

Under 2016 levererade BillerudKorsnäs ett starkt resultat och goda marginaler, samtidigt som vi fattade ett historiskt beslut att investera i en ny kartongmaskin i Gruvön. Den mångmiljardinvesteringen visar vår övertygelse att det är nödvändigt att våga utmana och vara offensiva för att klara den omställning som framtiden kräver.

Per Lindberg, VD och Koncernchef

Läs hela VD-ordet

Mål och måluppfyllelse

Målstyrning för långsiktigt värdeskapande

För att stödja BillerudKorsnäs mål om lönsam tillväxt och avkastning till aktieägare har bolaget fem finansiella mål. BillerudKorsnäs har också ett antal icke-finansiella mål kopplade till respektive fokusområde inom hållbarhet, för att säkerställa en utveckling i rätt riktning.

Finansiella mål

0,3%

Tillväxtmål
Långsiktigt mål för tillväxt på 3–4% per år.

Mål 3-4% Utfall 0,3%

Målet uppnåddes inte trots rekordhöga produktions- och försäljningsvolymer, främst till följd av produktions- och tillgångsstörningar.

1 För jämförbara enheter
17%

EBITDA-marginal
EBITDA-marginalen ska överstiga 17%.

Mål >17% Utfall 17%

Målet uppnåddes. 2016 påverkades av omstruktureringskostnader relaterade till investeringen i Gruvön. 2015 års resultat påverkades av realisationsvinsten från avyttringen av Latgran.

12%

Avkastning på sysselsatt kapital
Avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) ska överstiga 13%.

Mål >13% Utfall 12%

Målet uppnåddes inte. 2016 påverkades av omstruktureringskostnader relaterade till investeringen i Gruvön. 2015 års resultat påverkades av realisationsvin- sten från avyttringen av Latgran.

1,1

Räntebärande nettoskuld/EBITDA
Räntebärande nettoskuld i förhållande till EBITDA ska understiga en multipel om 2,5.

Mål <2,5 1,1

Målet uppnåddes, bland annat till följd av en lägre räntebärande nettoskuld.

59%

Utdelningspolicy
Utdelningen ska uppgå till 50% av nettovinsten.

Mål 50% Utfall 59%

Styrelsens förslag om en utdelning på SEK 4,30 per aktie för 2016 innebär att utdelningsmålet uppnås.

2 Styrelsens förslag

Icke-finansiella mål

122 st

Certifierad vedråvara
Antal gruppcertifierade skogsägare i BillerudKorsnäs gruppcertifikat för FSC® och PEFC™.

Mål >120st Utfall 122 st

Målet uppnåddes. Intern utveckling av arbetssätt vid virkesköp bidrog till resultatet.

1,5

Säkerhet på arbetsplatsen
Arbetsrelaterade olyckor med frånvaro.
Antal/100 anställda.

Mål <1,0 Utfall 1,5

Målet uppnåddes inte, men antalet arbetsolyckor minskade jämfört med 2015 tack vare bl a intern samverkan, ledning och prioritering.

21%

Jämställdhet
Andel kvinnor som medarbetare. %

Mål >20,5% Utfall 21%

Målen nåddes delvis. Andelen kvinnor som medarbetare ökade, medan andelen kvinnor som chefer minskade lite.

13%

Hög innovationsgrad för produkter
Nya produkters andel av försäljningen. %

Mål >15% Utfall 13%

Målet uppnåddes inte bl a beroende på uppskjutna produktlanseringar.

5,35

Energieffektivitet
Energiåtgång. MWh/ton produkt, netto

Mål <5,31 Utfall 5,35

Målet uppnåddes inte på grund av vissa produktionsstörningar i slutet av året.

29,2

Fossilfri produktion
Utsläpp av fossil CO2 i tillverkningsproces- sen. Kg CO2/ton produkt.

Mål <27 Utfall 29,2

Målet uppnåddes inte på grund av vissa produktionsstörningar i slutet av året.

Avsnitt 2

Vår affär

Exempel på hur billerudkorsnäs realiserar strategin

Azello Zap
Case Azello Zap
Förnybara förpackningslösningar
Case Förnybara förpackningslösningar
Från PET till wellpapp
Case Från PET till wellpapp
Kartong i USA
Case Kartong i USA
Beetham
Case Beetham
Papperskassen
Case Papperskassen

Omvärld

Globala trender ökar behov
av hållbara lösningar

Näringslivet har en viktig roll att spela för att hitta lösningar till de utmaningar som de globala trenderna innebär. Möjligheter finns både genom eget ansvarstagande längs värdekedjan och genom satsningar på innovation och strategiska samarbeten.

Urbanisering
Urbanisering
Mobilitet
Mobilitet
Uppluckring av den traditionella värdekedjan
Uppluckring av den traditionella värdekedjan
Hållbarhet - från ord till handling
Hållbarhet - från ord till handling
Digitalisering och ständig uppkoppling
Digitalisering och ständig uppkoppling
Bortom demografi
Bortom demografi
Framtida affärsperspektiv och förpackningsmöjligheter

Framtida affärsperspektiv och förpackningsmöjligheter

Att integrera kundernas och kundernas kunders behov och önskemål i det dagliga innovations- och utvecklingsarbetet kommer att vara avgörande för förpackningsindustrins möjligheter att ta tillvara på den potential som den föränderliga omvärlden innebär.

Läs mer

Marknadsutveckling och konkurrenssituation

Position med potential

BillerudKorsnäs produktion, baserad på nyfiber från ansvarsfullt skogsbruk utgör en bra bas för att svara på globala utmaningar och utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Med hållbarhet som kärna kan vi möta kundernas och omvärldens högt ställda förväntningar.

Läs mer

Strategisk plattform

Strategi för en hållbar framtid

BillerudKorsnäs mission – att utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid – är syftet med vår verksamhet. Lönsam tillväxt är förutsättningen för att steg för steg utmana mindre hållbara förpackningslösningar. För att åstadkomma lönsam tillväxt intensifierar vi vårt arbete inom fyra strategiska områden. BillerudKorsnäs 4 300 medarbetare är de som driver den förändring som krävs för att realisera strategin och uppnå det syfte vi strävar mot – en hållbar framtid.

Varför?
Varför finns BillerudKorsnäs?

Vår mission – att utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid – är syftet med vår verksamhet. Missionen är styrande för hur vi tänker, vad vi gör och hur vi kommunicerar. För oss är hållbarhet framtidens affärsmöjlighet.

Vad?
Vad bidrar till lönsam tillväxt?

Vår strategi, indelad i fyra kategorier, bidrar till lönsamhet och tillväxt.

 • Position – Expandera geografiskt och i värdekedjan
 • Innovation – Förbättra företagets ledande position
 • Hållbarhet – Driva hållbarheten i hela värdekedjan
 • Effektivitet – Förbättra kontinuerligt
Hur?
Hur ska missionen nås?

Långsiktig lönsam tillväxt inom material och lösningar är en förutsättning för koncernens möjligheter att fortsätta investera för framtiden – investeringar som utmanar och möjliggör en tillväxt för våra nyfiberbaserade material och förpackningslösningar.

Vem?
Vem ska driva förändring?

Vår mission – att utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid – är syftet med vår verksamhet. Missionen är styrande för hur vi tänker, vad vi gör och hur vi kommunicerar. För oss är hållbarhet framtidens affärsmöjlighet.

Läs mer om BillerudKorsnäs strategier

Avsnitt 3

Hållbarhet

BillerudKorsnäs syn på hållbarhet

BillerudKorsnäs definierar hållbarhet med hjälp av två frågor: hur kan verksamhetens negativa påverkan minimeras och hur kan det positiva bidraget till en hållbar framtid maximeras? Svaren finns samlade i tre fokusområden med sex konkreta åtaganden för ett aktivt hållbarhetsarbete som stöds av ett transparent arbetssätt och en tydlig struktur för styrning.

Tre fokusområden - sex åtaganden

Billerudkorsnäs värdekedja

Driva hållbarhet i hela värdekedjan

Värdekedjan

Den värdekedja BillerudKorsnäs ingår i börjar med uttag av naturresurser, främst vedråvara. Via transporter och egen produktion av förpackningsmaterial går materialet vidare till kunder för produktion av förpackningar. Efter slutanvändning och återvinning återgår materialet som returfiber i värdekedjan. Bolaget samverkar med många aktörer i denna kedja för att skapa värden. Påverkan omfattar hela hållbarhetsområdet och sker på många platser världen över. Aktörerna i värdekedjan tar tydliga steg mot en cirkulär ekonomi.

Läs mer

Avsnitt 4

Fakta om BillerudKorsnäs

Koncernöversikt

En ledande aktör inom nyfiberbaserade förpackningsmaterial och lösningar

Nettoomsättning, SEK Mdr 21,7
EBITDA, SEK Mdr 3,6
Antal anställda, ca 4 300

Nettoomsättning per affärsområde, %

Fördelning EBITDA1 per affärsområde, %

1 EBITDA fördelning för Övriga enheter uppgick till -12.

En ledande aktör med hållbarhetsfokus

BillerudKorsnäs bildades den 29 november 2012 när Billerud AB och Korsnäs AB gick samman. Bolaget är börsnoterat och handlas på listan Large Cap på Nasdaq Stockholm.

Samgåendet har stärkt Billeruds och Korsnäs framgångsrika verksamheter inom förpackningsmaterial och förpackningslösningar och skapat en stark internationell aktör inom förpackningsindustrin. Koncernens erbjudande bygger idag på tre viktiga byggstenar – förpackningsmaterial tillverkade av nyfiber, innovativa förpackningslösningar och ett globalt nätverk av partners som drivs av passion för att utveckla smartare förpackningar av förnybart material.

BillerudKorsnäs i världen

BillerudKorsnäs i världen

BillerudKorsnäs försäljningsorganisation verkar för att betjäna alla kunder på ett effektivt sätt över hela världen. Huvudkontoret ligger i Stockholm och våra 8 produktionsanläggningar finns i Sverige, Finland och Storbritannien. Våra 2 000 kunder är förpackningstillverkare, varumärkesägare och stora detaljhandels- och dagligvarukedjor som finns i över 100 länder.

Försäljningskontor

Frankrike, Förenade Arabemiraten, Indien, Indonesien, Italien, Kina, Malaysia, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Thailand, Turkiet, Tyskland och USA.

Nettoomsättning per geografisk fördelning, %

Nettoomsättning per marknadssegment, %

Produktion

BillerudKorsnäs har sedan 2012, utöver löpande investeringar, investerat SEK 2,9 miljarder i sin produktionsstruktur, bland annat i ökad effektivitet, kvalitet och hållbarhetsprestanda. De kommande åren kommer investeringstakten öka i och med genomförandet av två stora projekt som det beslutades om under 2016, investeringen i en ny kartongmaskin i Gruvön och i vidareutvecklingen av MG-pappersproduktionen i Skärblacka.

Produktionsenheter

 

Kvartalsdata och femårsöversikt

BillerudKorsnäs-aktien

BillerudKorsnäsaktien är börsnoterad sedan 20 november 2001 och handlas på listan Large Cap på Nasdaq Stockholm. Aktiens kortnamn är BILL. Aktiekapitalet uppgick per den 30 december 2016 till SEK 1 537 642 793, fördelat på 208 219 834 aktier. Antalet aktier på marknaden uppgick Till 207 089 336. Samtliga aktier på marknaden ger lika rösträtt och lika rätt i bolagets vinst och kapital.

Läs mer

Affärsområden

AO-översikt

Packaging Paper

Kraft- och säckpapper för kunder med tuffa krav

Packaging Paper erbjuder kraft- och säckpapper av premiumkvalitet samt smarta lösningar för kunder inom industri, medicinsk utrustning och konsumentsektorn. Affärsområdet säljer även det överskott av pappersmassa som BillerudKorsnäs inte använder i sin egen produktion.

Tillväxtstrategi – Selektiv tillväxt

Hållbar och lönsam tillväxt inom utvalda segment, framför allt torra livsmedel, medicinska applikationer och byggindustri på tillväxtmarknader.

Fokus på:

 • Utveckla produktionstillgångar för att öka lönsamheten
 • Skapa nya möjligheter genom affärsutveckling
 • Öka närvaron på tillväxtmarknader
Selektiv tillväxt 2-4% (tillväxtmål, per år)
Nettoomsättning, MSEK 8 339
EBITDA, MSEK 1 486
EBITDA-marginal 18%

Nettoomsättning per marknadssegment, %

Nettoomsättning per geografisk fördelning, %

Kraftpapper Säckpapper
Billerud­Korsnäs position Ledande tillverkare av starka och högkvalitativa kraftpapper av nyfiber i Europa.3 Globalt ledande inom högporöst säckpapper av nyfiber.5
Konkurrens Främsta konkurrensen kommer från förpackningslösningar i plast. Främst säcklösningar av plast och från bulkdistribution.
Andra stora tillverkare Mondi och flera av Europas specialpapperstillverkare. Mondi, Canfor, Segezha, KapStone och Smurfit Kappa.

3 Baserat på statistik från Pöyry Management Consulting och Eurokraft

5 BillerudKorsnäs bedömning

Consumer Board

Vätske- och förpackningskartong med unika egenskaper

Consumer Board levererar förpackningsmaterial av nyfiberbaserad högkvalitativ kartong för drycker och livsmedel samt konsumentvaror av olika slag. Smarta lösningar för funktion, design och materialval skapar mervärde för kunderna.

Tillväxtstrategi – Volymtillväxt

Hållbar och lönsam volymtillväxt på de viktigaste marknaderna.

Fokus på:

 • Attraktiva marknadsmöjligheter
 • Investeringar för tillväxt
 • Innovationer tillsammans med kunder och varumärkesägare
Volymtillväxt 4-5% (tillväxtmål, per år)
Nettoomsättning, MSEK 8 015
EBITDA, MSEK 1 723
EBITDA-marginal 21%

Nettoomsättning per marknadssegment, %

Nettoomsättning per geografisk fördelning, %

Vätskekartong Förpackningskartong
Billerud­Korsnäs position En av världens ledande tillverkare av vätskekartong.7 En av de ledande tillverkarna av nyfiberbaserad förpackningskartong inom premium­segmentet i Europa.7
Konkurrens Andra förpackningsmaterial, främst plast. Andra förpackningsmaterial, främst plast.
Andra stora tillverkare Stora Enso, Klabin, Evergreen Packaging, WestRock och International Paper. Inom premiumsegmentet: Iggesund, Metsä Board, Stora Enso, WestRock och International Paper.

7 Statistik från Pöyry Management Consulting

Corrugated Solutions

Fluting och liner skapar mervärde

Corrugated Solutions levererar material till wellpapptillverkare och förpackningslösningar till varumärkesägare. Starka och lätta material, fluting och liner, används i wellådor för känsliga varor och krävande transporter. Smarta förpackningar tillhandahålls via konceptet Managed Packaging, det vill säga supply chain-lösningar och förpackningsoptimering till varumärkesägare i syfte att utmana konventionella lösningar.

Tillväxtstrategi – Värdetillväxt

Hållbar och lönsam tillväxt ska nås genom värdetillväxt, det vill säga ökade marginaler utan att nödvändigtvis investera i den befintliga produktionskapaciteten för papper.

Fokus på:

 • Stark produktportfölj
 • Integrera ny affärsmodell
 • Utökat samarbete med varumärkesägare i attraktiva marknader
Värdetillväxt 2-4% (tillväxtmål, per år)
Nettoomsättning, MSEK 3 620
EBITDA, MSEK 829
EBITDA-marginal 23%

Nettoomsättning per marknadssegment, %

Nettoomsättning per geografisk fördelning, %

Fluting
12% av försäljningvolym
Liner
7% av försäljningvolym
Managed Packaging
Billerud­Korsnäs position Kvalitets-5 och marknadsledande10 till­verkare i Europa inom topp­segmentet med stark position inom frukt och grönsaker. Marknadsledande tillverkare i Europa av helvit nyfiberbaserad liner5 och en av de ledande av bestruken nyfiber­baserad liner globalt. Unikt förpackningskoncept baserat på ett nätverk av produktionspartners för flexibilitet och marknadstäckning, kombinerat med djupgående material­kunskap för maximal förpacknings­optimering och effektivisering.
Konkurrens Returfiberbaserad fluting och andra material av plast och trä. Bestruken och obestruken White Top Testliner (baserad på returfiber). Oberoende grossister av förpackningar samt större förpackningstillverkare med konvertering i Asien.
Andra stora tillverkare Inom nyfiberbaserad fluting: Stora Enso, Mondi och Powerflute. Metsä Board, Mondi och Smurfit Kappa.

5 BillerudKorsnäs bedömning

10 Pöyry, 2017


Tillbaka