arrow-1C1361DAD-F704-4920-A024-790A481A4F4Carrow-circle-up6D6D6EC9-3E39-4DB3-9F0C-7E64D0C3624314E31309-1854-407F-9897-313A6CA0562397798E16-F14A-489F-B279-D424B5F6B426AB7E5984-75AB-4A59-9642-75DD5BBED24A50C8B378-1E90-4619-935A-5731F30CAA86B18CD9A8-D166-4985-9141-9060AB95896609A86D54-7C61-4534-A1F6-4A82A3C58CD1F058EF92-5EB0-4E8A-8E25-F70855407552388ABBF9-902A-4189-A15E-B2536E8CD8FB0202A04D-C9F6-47AA-8CB2-6504111B0CA7DCDCA919-A347-471F-827D-7A5433C9B4FF689CFBCF-B8AD-4758-8415-529FD72956704CD29D6D-6C39-4571-B826-102E7F240F2C

Års- och
hållbarhetsredovisning
2017

Sammanfattad onlineversion

För 2017 redovisas finansiell och icke-finansiell information i en gemensam års- och hållbarhetsredovisning, en rapport som speglar BillerudKorsnäs mission – att utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Onlineversionen är en sammanfattande version av årets redovisning.

Vi utmanar för en hållbar framtid

BillerudKorsnäs mission ”Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid” tydliggör varför vi nns och hur vi ser på vår roll i samhället. Koncernen erbjuder innovativa och hållbara förpackningsmaterial och lösningar samt utmanar existerande affärsmodeller. Det skapar värde för kunder och ägare.

Att utmana det konventionella och tänka utanför ramarna skapar även värde för samhället i stort och bidrar till en hållbar utveckling för kommande generationer. Särskilt eftersom det också betyder att vi hela tiden utmanar oss själva att utvecklas och stärka vårt positiva bidrag. Denna tydliga kompass bidrar med mening för oss som jobbar i BillerudKorsnäs. Vi ser ingen motsättning mellan vår mission, vårt syfte och höga hållbarhetsambitioner, och lönsam tillväxt. Med BillerudKorsnäs innovativa och hållbara förpackningserbjudande för den växande och alltmer medvetna konsumentmarknaden blir lönsam tillväxt såväl en förutsättning för, som ett resultat av, att vi låter vår mission guida oss.

Drivkrafter

Globala megatrender som urbanisering och e-handel driver långsiktig efterfrågan på förpackningsmaterial

Ökad medvetenhet om hållbarhet skapar ökad efterfrågan på ny berbaserat förpackningsmaterial

2,9%

per år är den förväntade tillväxten för den globala marknaden för förpackningar

76%

av BillerudKorsnäs försäljning avser den växande konsumentmarknaden

Position

#1

Vi är nummer ett eller två på marknaderna inom våra nischer, såsom kraftpapper, säckpapper, vätskekartong och containerboard

Lång historia av prisbelönta förpackningsinnovationer

Avkastning/investeringar

22%

är den genomsnittliga årliga totalavkastningen till aktieägarna de senaste fem åren

1,3

mdkr investeras i Skärblacka

7

mdkr investeras i Gruvön

550 000

ton är kapaciteten för den nya kartongmaskinen i Gruvön

Avsnitt

Avsnitt 1

2017 i korthet

”Efter en intensiv första tid som vd och koncernchef har jag ytterligare stärkts i min övertygelse om att vi är väl rustade för framtiden. BillerudKorsnäs har på allvar utmanat konventionella förpackningar och på så sätt nått en unik och stark position på en snabbväxande marknad där efterfrågan är större än utbud.”

Petra Einarsson, VD

Läs hela VD-ordet

Målstyrning för långsiktigt värdeskapande

För att stödja BillerudKorsnäs mål om lönsam tillväxt och en god avkastning till aktieägare har bolaget satt upp fem finansiella mål samt ett antal mål kopplade till hållbar utveckling inom respektive åtagande.

Finansiella mål

3%

Tillväxtmål

Långsiktigt mål för tillväxt på 3–4% per år.

Mål: 3-4%

Målet uppnåddes till följd av stark efterfrågan, ökad försäljningspriser samt positiv påverkan från valutor.

1 För jämförbara enheter
17%

EBITDA-marginal

EBITDA-marginalen ska överstiga 17%.

Mål: > 17%

Målet uppnåddes för helåret 2017. 2015 års resultat påverkades av realisationsvinsten från avyttringen av Latgran.

12%

Avkastning på sysselsatt kapital

Avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) ska överstiga 13%.

Mål: > 13%

Exklusive jämförelsestörande kostnader relaterade till investeringar (not 6) nåddes målet både 2017 och 2016. 2015 års resultat påverkades av realisationsvinsten från avyttringen av Latgran.

1,5

1,5 Räntebärande nettoskuld/EBITDA

Räntebärande nettoskuld i förhållande till EBITDA ska understiga en multipel om 2,5.

Mål: < 2,5

Trots högre räntebärande nettoskuld är utfallet väl under målnivån.

54%

Utdelningspolicy

Utdelningen ska uppgå till 50% av nettovinsten.

Mål: 50%

Styrelsens förslag om en utdelning på SEK 4,30 per aktie för 2017 innebär att utdelningsmålet uppnås.

Hållbarhetsmål

152 st

Certifierad vedråvara

Antal gruppcertiferade skogsägare i BillerudKorsnäs gruppcertifkat för FSC® och PEFCTM.

Mål: 140 st

Målet uppnåddes. Intern utveckling av arbetssätt vid virkesköp bidrog till resultatet.

1,4

Säkerhet på arbetsplatsen

Arbetsrelaterade olyckor med frånvaro. Antal/100 anställda.

Mål: < 1,0

Målet uppnåddes inte, men antalet arbetsolyckor minskade jämfört med 2016 och närmar sig målet.

22%

Kvinnor som medarbetare

Andelen kvinnliga medarbetare, %.

Mål: > 21,5%

Målet uppnåddes och balansen mellan könen förbättrades jämfört med 2016.

8%

Hög innovationsgrad för produkter

Nya produkters andel av försäljningen, %.

Mål: > 15%

Målet uppnåddes inte bl a beroende på uppskjutna produktlanseringar.

5,34

Energieffektivitet

Energiåtgång. MWh/ton produkt, netto.

Mål: 5,31

Målet uppnåddes inte riktigt på grund av produktionsstörningar under året.

1 324

Arbetslivserfarenhet genom praktik och yrkesintroduktion.

Veckor.

Mål: > 1500

Målet uppnåddes inte och andelen praktikplatser för ungdomar och nyanlända minskade jämfört med 2016.

Avsnitt 2

Våra förutsättningar och strategier

Intressedialog

Dialoger som hjälper oss att prioritera rätt

BillerudKorsnäs omges av en rad intressenter som i olika omfattning påverkar och påverkas av vår verksamhet. Med en transparent och lyhörd dialog fångar vi upp deras förväntningar och behov, för att på så sätt säkerställa att BillerudKorsnäs utvecklas i önskad riktning.

Trender och marknad

Positiva marknadstrender

De globala megatrenderna, urbanisering, digitalisering, globalisering och hållbarhet, innebär stora möjligheter för förpackningsindustrins fortsatta tillväxt.

#1

Problemlösning
för megastäder

#2

Stötta hjälpsamma
varumärken

#3

Designa för 100%
automation

#4

Generera, dela och
tjäna på data

#5

Erhåll det
verkliga värdet

#6

Gör allt
användarfokuserat

Förflyttning i värdekedjan

Med BillerudKorsnäs breda erbjudande av innovativa och hållbara förpackningar och lösningar finns goda förutsättningar att fortsätta att skapa lönsam tillväxt. Det kan ske genom tillväxt inom befintliga segment och geografiska marknader. Men det kommer även att handla om att utveckla nya affärsmodeller och göra förflyttningar framåt i värdekedjan. Fortsatt satsning på helhetslösningar i till exempel Asien, bidrar också i förlängningen till att mer hållbara material kan introduceras där.

Den globala förpackningsmarknaden totalt sett, inklusive andra material som exempelvis plast, växer med 2,9% per år vilket är snabbare än för nyfiberbaserade produkter.

Beräknad årlig tillväxt 2017-2022, för alla förpackningsmaterial. Källa Smithers Pira.

Strategiplattform

Strategi för hållbara lösningar och lönsam tillväxt

Missionen – att utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid – beskriver syftet med BillerudKorsnäs verksamhet. Lönsam tillväxt är förutsättningen för att steg för steg utmana mindre hållbara förpackningsmaterial och -lösningar. För att leverera lönsam tillväxt om 3–4 procent bedrivs ett målmedvetet och intensivt arbete inom fyra strategiska områden; position, innovation, hållbarhet och effektivitet. BillerudKorsnäs 4 400 medarbetare är de som, med kunden i centrum, driver den förändring som krävs för att realisera strategin och uppnå det syfte vi strävar mot – en hållbar framtid.

Innovation för ökat kundvärde och lönsam tillväxt

Ett strukturerat innovationsarbete med tydliga prioriteringar är grunden för BillerudKorsnäs investeringar i forskning och utveckling. Innovationsarbetet är även en katalysator i utvecklingen av koncernens produktionsanläggningar.

Avsnitt 3

Hållbarhet

Ambitiösa hållbarhetsmål som driver utvecklingen

BillerudKorsnäs hållbarhetsarbete syftar till att ta ansvar genom hela värdekedjan, skapa ökat kundvärde och bidra i övergången till ett hållbart och biobaserat samhälle. Kopplade till dessa tre områden finns ett antal konkreta och målstyrda åtaganden för ett aktivt hållbarhetsarbete som stöds av ett transparent arbetssätt och en tydlig struktur för styrning.

Visa alla hållbarhetsmålen

FN:s globala hållbarhetsmål

De 17 globala hållbarhetsmålen är vägledande i ländernas åtagande med att etablera en tydlig plan för det arbete som är nödvändigt att göra fram till 2030, för att utvecklingen ska vara långsiktigt hållbar.

Den snabbt växande medvetenheten om att en omställning till ett hållbarare resursutnyttjande måste ske, kommer att ställa helt nya krav på förpackningsindustrin. De mål som BillerudKorsnäs har störst möjlighet att påverka är målen 8, 12, 13, 14 och 15. Mål som även kan kopplas till redan befintliga aktiviteter och mål inom BillerudKorsnäs.

Ansvar och påverkan längs värdekedjan

Med produkter baserade på förnybara material har BillerudKorsnäs möjlighet att påverka utvecklingen längs värdekedjan mot ett minskat fossilberoende och en omställning till ett biobaserat samhälle.

Värdekedjan

Cirkulär ekonomi

I en perfekt cirkulär ekonomi tas alla resurser tillvara och ingenting går till spillo. Med inspiration från naturens kretslopp blir den enes avfall till den andres råvara. På flera orter i Sverige används BillerudKorsnäs spillvärme till att värma kommunernas fjärrvärmenät, viket är exempel på en smart cirkulär lösning.

Läs mer

Avsnitt 4

Fakta om BillerudKorsnäs

BillerudKorsnäs – med en stark position på en växande marknad

BillerudKorsnäs bildades den 29 november 2012 när Billerud AB och Korsnäs AB gick samman. Koncernen har sedan samgåendet befäst sin position som en ledande och innovativ aktör inom den globala förpackningsindustrin. BillerudKorsnäs bedriver sin verksamhet i tre affärsområden som erbjuder innovativa förpackningslösningar och hållbara förpackningsmaterial tillverkade av nyfiber.

Nettoomsättning, SEK Mdr 22,3
EBITDA, SEK Mdr 3,8
Medelantalet anställda, ca 4 400

Nettoomsättning per affärsområde, %

Fördelning EBITDA1 per affärsområde, %

1 EBITDA fördelning för Övriga enheter uppgick till -9.

Nettoomsättning per geografisk marknad, %

"Nettoomsättning per marknadssegment, %

Effektiva produktionsansläggningar

Stabil produktion är en förutsättning för hög kvalitet i kundleveranser. BillerudKorsnäs investerar för att öka och säkra tillgängligheten i koncernens samlade produktionskapacitet.

På BillerudKorsnäs produktionsanläggningar finns gedigen erfarenhet av pappers- och kartongtillverkning. Tvärfunktionella team arbetar kontinuerligt med att förbättra processer och effektivisera genom hela förädlingskedjan. Detta arbete pågår parallellt med att hitta nya möjligheter för pappers- och kartongförpackningar och lösningar för kunderna. BillerudKorsnäs har sedan 2013, utöver löpande investeringar, investerat SEK 10,3 miljarder i sin produktionskapacitet, och bland annat ökat effektivitet, kvalitet och hållbarhetsprestanda. Två stora projekt, en ny kartongmaskin i Gruvön och vidareutveckling av MG-pappersproduktionen i Skärblacka, beslutades under 2016. Genomförandet innebär en investering om totalt cirka SEK 8,3 miljarder. Investeringarna ska säkra att BillerudKorsnäs kan förse befintliga och framtida kunder med hållbara förpackningsmaterial och -lösningar av högsta kvalitet. Produktionsstart för de nya maskinerna sker våren 2018 för Skärblacka och våren 2019 för Gruvön.

Läs mer

BillerudKorsnäs-aktien

BillerudKorsnäsaktien är börsnoterad sedan 20 november 2001 och handlas på listan Large Cap på Nasdaq Stockholm. Aktiens kortnamn är BILL. Aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2017 till SEK 1 537 642 792, fördelat på 208 219 834 aktier. Antalet aktier på marknaden uppgick till 206 956 668. Samtliga aktier på marknaden ger lika rösträtt och lika rätt i bolagets vinst och kapital.

Läs mer

Kvartalsdata och femårsöversikt

Affärsområden

AO-översikt

Packaging Paper

Kraft- och säckpapper för en global tillväxtmarknad

Packaging Paper1 erbjuder kraft- och säckpapper av premiumkvalitet och smarta lösningar för kunder inom industri, medicinsk utrustning och konsumentsektorn.

Tillväxtstrategi: Selektiv tillväxt

Hållbar och lönsam tillväxt inom utvalda segment, framför allt torra livsmedel, medicinska applikationer och byggindustri på tillväxtmarknader.

Fokus 2018

 • Fortsatt tillväxt och ökad närvaro på tillväxtmarknader.
 • Optimera totalmixen – kunder, produkter och segment.
 • Skapa affärsmöjligheter genom att fortsätta att ersätta överflödig plast.
 • Ta vara på marknadspotentialen för pappersbaserade cementsäckar.
Selektiv tillväxt 2-4% (tillväxtmål, per år)
Nettoomsättning, MSEK 8 529
EBITDA, MSEK 1 499
EBITDA-marginal 18%

Nettoomsättning per marknadssegment, %

Nettoomsättning per geografisk fördelning, %

Kraftpapper ~ 40 % av Packaging Papers försäljning

Viktigaste användningsområden:

 • Mjöl, socker, gryn med mera
 • Bärkassar
 • Flexibla förpackningar
 • Formbara förpackningar
 • Medicinska förpackningar
 • Skyddspapper för stål

Marknad

 • Marknaden för matförpackningar har växt med cirka 1% per år sedan 2012.2
 • Tillväxten fram till 2022 beräknas vara cirka 2,7% per år, högst i Mellanöstern, Afrika och Asien.2

Drivkrafter

 • Befolkningstillväxt på tillväxtmarknader och en åldrande befolkning
 • Politiska initiativ att minska plastanvändning som till exempel EU:s direktiv om att minska användningen av engångskassar i plast
 • Ökad medvetenhet om hållbarhet, inte minst bland konsumenter

BillerudKorsnäs position

Ledande tillverkare av starka och högkvalitativa kraftpapper av nyfiber i Europa.3

Konkurrens

Främsta konkurrensen kommer från förpackningslösningar i plast.

Andra stora tillverkare

Mondi och flera av Europas specialpapperstillverkare.

Säckpapper ~ 30 % av Packaging Papers försäljning

Viktigaste användningsområden

 • Byggmaterial
 • Industrimineraler
 • Kemikalier
 • Livsmedel
 • Djurfoder

Marknad

Den globala efterfrågan på cement bedöms växa med ca 4,6% per år fram till 2022.4 Störst tillväxt förväntas i regioner där cementprodukter levereras primärt i säckar av papper och plast.

Drivkrafter

Brunt säckpapper
 • Stora investeringar i infrastruktur och bostäder, främst på tillväxtmarknader utanför Europa.
 • Ökad kunskap om säckpapprets fördelar (dammar inte, förnybar produktionskälla) jämfört med plast.
Vitt säckpapper
 • Bygg och renovera själv-trenden inom konsumentmarknaden, främst inom Europa.
 • Mer utvecklade produktmixer för hemmarenovering kräver bra tryckytor för information och bilder, exempelvis för lagstadgad varningstext som behöver framgå av förpackningen.

BillerudKorsnäs position

Globalt ledande inom högporöst säckpapper av nyfiber.

Konkurrens

Främst säcklösningar av plast och bulkdistribution.

Andra stora tillverkare

Mondi, Canfor, Segezha, KapStone och Smurfit Kappa.

1 Packaging Paper inkluderar avsalumassa som svarar för cirka 30% av försäljningsvolymen
2 Smithers Pira, The future of Global Packaging to 2022
3 Baserat på statistik från Pöyry Management Consulting och Eurokraft
4 World cement, The Freedonia Group, 2013
5 BillerudKorsnäs bedömning

Consumer Board

Vätske- och förpackningskartong med unika egenskaper

Consumer Board levererar förpackningsmaterial av nyfiberbaserad högkvalitativ kartong för drycker och livsmedel och för konsumentvaror av olika slag. Smarta lösningar för funktion, design och materialval skapar mervärde för kunderna.

Tillväxtstrategi: Volymtillväxt

Hållbar och lönsam volymtillväxt på de viktigaste marknaderna.

Fokus 2018

 • Säkerställa ökad kapacitet från 2019 för att tillgodose kundernas behov och efterfrågan
 • Tillgodose kundernas krav på totalkvalitet – produkt- och leveranskvalitet
 • Tillvarata den starka marknadspositionen
 • Snabbt möta ökade regulatoriska krav på förpackningar på prioriterade tillväxtmarknader
Volymtillväxt 4-5% (tillväxtmål, per år)
Nettoomsättning, MSEK 8 189
EBITDA, MSEK 1 767
EBITDA-marginal 22%

Nettoomsättning per marknadssegment, %

Nettoomsättning per geografisk fördelning, %

Vätskekartong ~ 85 % av Consumer Boards försäljning

Viktigaste användningsområden

 • Mjölk
 • Juice
 • Andra drycker och flytande livsmedel
 • Konserverad mat

Marknad

Vätskekartongmarknaden har stabil tillväxt på 2–3%.1 Mest av efterfrågetillväxten beräknas komma från Asien. I Västeuropa är tillväxten beroende av innovationer med fokus på nya förpackningstyper och användningsområden för vätskekartong.

BillerudKorsnäs position

En av världens ledande tillverkare av vätskekartong.

Drivkrafter

 • Ökad efterfrågan i utvecklingsmarknader på grund av demografiska förändringar och etablering av en sammanhållen livsmedelskedja.
 • Fokus på produktsäkerhet och behov av förlängd hållbarhet även vid varierande temperaturer.

Konkurrens

Andra förpackningsmaterial, främst plast.

Andra stora tillverkare

Stora Enso, Klabin, Evergreen Packaging, WestRock.

1 Smithers Pira, The future of Liquid Paperboard to 2022

Förpackningskartong ~ 13 % av Consumer Boards försäljning

Viktigaste användningsområden

 • Exklusiv dryck
 • Skönhets- och hälsovårdsprodukter
 • Konfektyr
 • Hushållsprodukter och industriella varor inom premiumsegmentet
 • Modeartiklar
 • Mat inom premiumsegmentet

Marknad

Den globala efterfrågan på förpackningskartong bedöms växa med 3,9%, snabbast i Asien och Afrika. Mest växer förpackningar för kosmetika, läkemedel samt förpackningar för torr och fryst mat.

BillerudKorsnäs position

En av de ledande tillverkarna av nyfiberbaserad förpackningskartong inom premium segmentet i Europa.2

Drivkrafter

Ekonomisk tillväxt driver efterfrågan, speciellt inom kosmetik, läkemedel och mat i premiumsegment. Ökat intresse för förpackningens utseende och design inom premiumsegmentet, som önskar differentiera sina produkter och förstärka varumärket.

Konkurrens

Andra förpackningsmaterial, främst plast.

Andra stora tillverkare

Inom premiumsegmentet: Iggesund, Metsä Board, Stora Enso, WestRock och International Paper.

Cup Stock ~ 2 % av Consumer Boards försäljning

Viktigaste användningsområden

Pappersmuggar för varma och kalla drycker

Marknad

Den globala tillväxten på cupstock är 3,4%.1 De asiatiska marknaderna driver tillväxten. Efterfrågan är dock som störst på den amerikanska marknaden, som står för nära hälften av behovet.

BillerudKorsnäs position

BillerudKorsnäs är en uppstickare som ser goda möjligheter att ta en stark position.

Drivkrafter

 • Demografiska förändringar på tillväxtmarknader
 • En växande ”on-the-go” kultur inom mat och dryck

Konkurrens

Främst plast

Andra stora tillverkare

International Paper, WestRock, Georga-Pacific, APP och Stora Enso

Corrugated Solutions

Fluting och liner skapar kundvärde

Corrugated Solutions levererar material till wellpapptillverkare och förpackningslösningar till varumärkesägare. Starka, lätta och rena material, fluting och liner, används i wellådor för känsliga varor och krävande transporter. Smarta förpackningslösningar tillhandahålls via konceptet Managed Packaging, det vill säga förpackningsoptimering till varumärkesägare som vill vara med och utmana konventionella lösningar och ta kontroll över sina förpackningar.

Tillväxtstrategi: Värdetillväxt


Hållbar och lönsam tillväxt ska nås genom värdetillväxt i den befintliga produktionskapaciteten för papper samt tillväxt inom Managed Packaging.

Fokus 2018

 • Dra affärsmässiga fördelar av en stark produktportfölj och sätta en ny marknadsstandard
 • Fortsätta att skapa kundvärde från fiber till förpackning
 • Utökat samarbete med varumärkesägare i attraktiva marknader
 • Ytterligare stärka positionen inom de nya marknadssegment som introducerades under 2017
Värdetillväxt 2-4% (tillväxtmål, per år)
Nettoomsättning, MSEK 3 856
EBITDA, MSEK 834
EBITDA-marginal 22%

Nettoomsättning per marknadssegment, %

Nettoomsättning per geografisk fördelning, %

Fluting ~ 45 % av Corrugated Solutions försäljning

Viktigaste användningsområden

Förpackningar för:

 • Frukt och grönsaker
 • Heavy duty komponenter till bilindustri, vitvaror och elektronik.
 • Transporter

Marknad

Den globala efterfrågan på wellpappmaterial förväntas växa med 2,4% per år fram till 2030.1 Den största tillväxten förväntas i Kina, Mellanöstern och Asien, på grund av koncentrationen av tillverkning till dessa regioner.

BillerudKorsnäs position

Kvalitets- och marknadsledande tillverkare i Europa inom toppsegmentet med stark position inom frukt och grönsaker.

Drivkrafter

 • Ökad efterfrågan på förpackningar med låg vikt som minskar transportkostnad i flyg och för komplexa och långa distributionskedjor.
 • Ökat behov av förpackningar som klarar tuffa transporter och sådana som minskar svinn, även i fuktiga klimat.

Konkurrens

Returfiberbaserad fluting och andra material av plast och trä.

Andra stora tillverkare

Inom nyfiberbaserad fluting: Stora Enso, Mondi och Powerflute.

Liner ~ 35 % av Corrugated Solutions försäljning

Viktigaste användningsområden

Primärförpackningar för:

 • Exklusiv dryck
 • Skönhets- och hälsovårdsprodukter
 • Konfektyr
 • Hemelektronik

Sekundärförpackningar för:

 • Konsumentvaror

Butiksfärdiga förpackningar för:

 • Konsumentvaror

BillerudKorsnäs position

En av de marknadsledande tillverkarna i Europa av helvit nyfiberbaserad liner2 och en av de ledande globalt för bestruken nyfiberbaserad liner.

Drivkrafter

 • Ökat intresse för förpackningens utseende, design och känsla som ett medel för att differentiera produkten och stärka varumärket
 • Höjda krav på produktsäkerhet i livsmedelskedjan

Konkurrens

Bestruken och obestruken White Top Testliner (baserad på returfiber).

Andra stora tillverkare

Metsä Board, Mondi och Smurfit Kappa.

1 Pöyry, World Paper Market 2017
2 BillerudKorsnäs bedömning

Managed Packaging ~ 20 % av Corrugated Solutions försäljning

Viktigaste användningsområden

Förpackningslösningar och tjänster till varumärkesägare med internationella förpackningsprogram och transporter. Managed Packaging erbjuder fördelar inom:

 • Ökade intäkter
 • Operationella besparingar
 • Enkel hantering
 • Hållbara lösningar

BillerudKorsnäs position

Unikt förpackningskoncept baserat på ett nätverk av produktionspartners för flexibilitet och marknadstäckning, kombinerat med djupgående materialkunskap för maximal förpacknings optimering och effektivisering.

Drivkrafter

 • Koncentration av tillverkning till Asien
 • Behov att förenkla logistik, säkra kvalitet och öka kostnadseffektivitet
 • Behov av standardisering och effektivisering
 • Ökat behov av hållbara lösningar

Konkurrens

Oberoende grossister av förpackningar samt större förpackningstillverkare med konvertering i Asien.


Tillbaka